Overslaan en naar de inhoud gaan

Abonnementsvoorwaarden

 1. Toepassingsgebied, wijziging en contactgegevens
  1. Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen die worden gesloten tussen de klant en BV Hair Club, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Sint-Jacobsmarkt 97/1, 2000 Antwerpen en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0427.107.628 (hierna: "Kreatos"). 
  2. Kreatos kan deze voorwaarden wijzigen mits schriftelijk aankondiging. De gewijzigde voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige abonnementen. Wanneer een wijziging van de voorwaarden tot gevolg heeft dat Kreatos een wezenlijk andere dienst levert dan overeengekomen, heeft de klant het recht het abonnement binnen één maand na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.
  3. Het telefoonnummer van Kreatos is 03/2317953. Het e-mailadres van Kreatos is subscriptions@kreatos.be.
 2. Afsluiten van abonnement en Duur
  1. Het abonnement wordt afgesloten via de mobiele applicatie of website van Kreatos. Het komt tot stand op het moment dat Kreatos het abonnement elektronisch bevestigt. De klant is bij het aangaan van het abonnement verplicht correcte gegevens op te geven. Wijzigingen of onjuistheden in de gegevens dienen tijdig aan Kreatos te worden gemeld. 
  2. Abonnementen worden steeds afgesloten voor een bepaalde duur van één jaar. 
  3. Indien de klant opteert voor een maandelijkse abonnementsbetaling, dan wordt het abonnement stilzwijgend verlengd na verstrijken van de initiële duur van één jaar behoudens opzegging door de klant of door Kreatos. In geval van opzegging, dient een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Opzegging door de klant kan enkel via de mobiele applicatie of website van Kreatos.
  4. Indien de klant opteert om het volledige bedrag voor één jaar vooraf te betalen, loopt het abonnement automatisch af na verstrijken van dat jaar. 
  5. Alle op het abonnement betrekking hebbende mededelingen vinden plaats aan het door de klant opgegeven e-mailadres.
 3. Diensten 
  1. De klant kan kiezen tussen verschillende abonnementsformules die betrekking hebben op verschillende diensten en die verschillende frequenties hebben (in principe maandelijkse of wekelijkse verstrekking van de diensten), zoals wordt omschreven in de mobiele applicatie en / of op de website. 
  2. De diensten kunnen worden afgenomen in iedere Kreatos vestiging gelegen in België, ongeacht of de klant een voorkeursfiliaal heeft opgegeven bij afsluiten van het abonnement of op een later tijdstip.
  3. Abonnementen zijn cumuleerbaar. 
  4. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. De diensten worden enkel aan de geabonneerde klant persoonlijk verstrekt. 
 4. Prijs en betaling
  1. Alle prijzen zoals aangegeven in de mobiele applicatie en / of de website, zijn in euro en incl. BTW en omvatten de totale kosten per factureringsperiode.
  2. De abonnementskost kan, naar keuze van de klant, voor een volledig jaar worden vooruitbetaald of maandelijks worden vooruitbetaald.
  3. Tijdens de initiële periode van twaalf maanden verbindt Kreatos zich ertoe de prijs niet te wijzigen. 
  4. Na de initiële periode van twaalf maanden, behoudt Kreatos zich het recht voor om de prijs te verhogen. In dat geval brengt Kreatos de klant voorafgaandelijk op de hoogte van iedere verhoging via e-mail en zal de klant de mogelijkheid hebben het abonnement op te zeggen zoals bepaald in artikel 2.3 hierboven. 
  5. Bij gebreke aan correcte en stipte betaling in een gegeven maand, heeft Kreatos zonder aanmaning het recht te weigeren de diensten te leveren in de betrokken maand, onverminderd de aanspraak van Kreatos op de overeengekomen vergoeding. 
  6. Behoudens andere vermelding op de facturen, zijn deze betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van Kreatos binnen een termijn van één maand na factuurdatum, zonder afbetalingsmodaliteiten of schuldvergelijking. 
  7. In geval van niet- of laattijdige betaling, is er na vervaldag van de factuur van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd ad 1% per begonnen maand, alsmede een forfaitaire schadevergoeding ad 10% met een minimum van 20€ per factuur. De niet-betaling van één factuur maakt alle facturen onmiddellijk opeisbaar. Iedere betaling wordt aangerekend op de oudste openstaande vordering. 
 5. Koop op afstand - herroepingsrecht
  1. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen het abonnement te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het abonnement werd afgesloten. 
  2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Kreatos via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing het abonnement te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  3. Als de klant het abonnement herroept, ontvangt hij alle betalingen terug die hij tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Kreatos op de hoogte werd gesteld van de beslissing het abonnement te herroepen. Kreatos betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie werd verricht. Voor zulke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. 
  4. Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant in geval van herroeping een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds geleverd is op het moment dat de klant Kreatos ervan in kennis heeft gesteld dat hij het abonnement herroept, vergeleken met de volledige uitvoering van het abonnement. Aansprakelijkheid
  5. Enige aansprakelijkheid van Kreatos is beperkt tot de door de klant betaalde abonnementskost voor de lopende periode. 
  6. Enige aansprakelijkheidsbeperking in deze algemene voorwaarden geldt niet in geval van overlijden of lichamelijk letsel van de klant ten gevolge van een doen of nalaten van Kreatos.
 6. Gegevensverwerking
  1. Kreatos verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten in het kader van haar diensten (rechtsgrond: uitvoering overeenkomst). Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven en bewaard voor zover en zo lang noodzakelijk voor deze doeleinden. De klant heeft recht op inzage, verbetering, wissing en bezwaar, evenals om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 
  2. Voor meer informatie kunt u ons gegevensbeschermingsbeleid consulteren op de website of contact opnemen via subscriptions@kreatos.be. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na te leven ten aanzien van de personen van wie hij persoonsgegevens overmaakt. 
 7. Overige bepalingen
  1. De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling van deze abonnementsvoorwaarden zal niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid tot gevolg hebben van enige andere bepaling of van de abonnementsvoorwaarden in haar geheel. In dat geval zal zulke bepaling geacht worden te zijn vervangen door een andere bepaling die geldig en afdwingbaar is en economisch gezien hetzelfde effect heeft voor alle partijen.
  2. Belgisch recht is van toepassing op de relatie tussen partijen. Geschillen worden uitsluitend door de rechtbank ten Antwerpen (België) beslecht, dan wel door de rechtbank bevoegd zoals aangewezen door art. 624, 1°, 2° en 4° van het gerechtelijk wetboek.
  3. Kreatos is niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van enige verplichting indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van Kreatos vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. 
  4. Eventuele vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar de klantendienst van Kreatos via subscriptions@kreatos.be