Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy policy

Privacyverklaring
Nederlands

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens worden verzameld en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Gegevensverzameling en -verwerking
Bij het gebruik van onze online diensten registreert u bepaalde informatie bij ons, mogelijk inclusief persoonlijke gegevens. U kunt ons zowel actief als passief persoonlijke gegevens verstrekken. Actieve gegevensverstrekking betreft gegevens die u zelf invoert of bijvoorbeeld naar ons stuurt via e-mail. Daarnaast kunnen gegevens automatisch worden opgeslagen, soms zonder dat u zich hiervan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacyverklaring vindt u precies welke actief en passief verstrekte gegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Alle onnodige gegevens worden verwijderd. U kunt ook zelf toegang tot, wijziging van, of verwijdering van gegevens aanvragen via het contactformulier op onze website. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen we u vragen om uzelf te identificeren wanneer u een dergelijk verzoek indient.

E-mail & nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbriefdienst, kunnen we u via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en gerelateerde zaken. Deze e-mails die we u sturen bevatten een link waarmee u zich kunt uitschrijven. Onder geen enkele omstandigheid wordt het abonneebestand verstrekt aan derden. Als u een contact- of registratieformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail vereist voor een volledig antwoord en afhandeling.

Verstrekking aan derden
We verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk vereist is. In geval van vermoedelijke fraude of misbruik van onze website kunnen we persoonlijke gegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten.

Klantgegevens
We slaan persoonlijke gegevens op die nodig zijn voor de verwerking van uw verzoek. Dit omvat uw naam en adresgegevens. Uw adresgegevens zijn gekoppeld aan de specifieke communicatie. Op eenvoudig verzoek via e-mail kunt u uw gegevens bekijken of laten verwijderen: gebruik hiervoor het contactformulier op onze website.

Diensten van Google, Bing, ...
Op onze website maken we gebruik van bepaalde diensten van onder andere Google, die mogelijk het gebruik van cookies en andere technieken vereisen - zoals Google Analytics en Google AdWords - om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), wordt naar Google verzonden en door hen opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om ons rapporten te verstrekken over de website en om adverteerders informatie te verschaffen over de effectiviteit van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als Google wettelijk verplicht is dit te doen, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hierop hebben wij geen invloed.

Klikgedrag en bezoekgegevens
We kunnen algemene bezoekersgegevens bijhouden over onze online diensten. In dit verband kunnen het IP-adres van uw computer, een gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de door de browser van een bezoeker verzonden gegevens met name worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag. We proberen deze gegevens zo anoniem mogelijk te houden. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies
KREATOS gebruikt cookies om uw browse-ervaring eenvoudiger en aangenamer te maken en om de inhoud van de websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren. U kunt de installatie van cookies onderdrukken, maar dan zullen sommige delen van onze websites niet werken of niet optimaal werken. Als u onze websites blijft bezoeken zonder uw cookie-instellingen aan te passen of op de "Akkoord" link te klikken, gaan we ervan uit dat u de installatie van cookies accepteert. Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over het gebruik van cookies en de mogelijkheid om op elk moment cookies te blokkeren.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes informatie die de website naar uw browser stuurt zodat uw browser herkend kan worden ("sessiecookie"). Cookies zorgen er ook voor dat bezoekers van de website kunnen worden geïdentificeerd bij herhaalde bezoeken aan de website ("permanente cookie"). De cookies worden naar de harde schijf van de bezoeker geschreven. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen alleen de informatie die door de cookies zelf is geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke nummercode. Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van bezoekers. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op een website persoonlijker te maken voor bezoekers.

De KREATOS-website gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn essentieel om onze websites te kunnen bezoeken en bepaalde delen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies stellen u bijvoorbeeld in staat om te navigeren tussen de verschillende delen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Zelfs als u wilt inloggen op een van de KREATOS-websites met uw persoonlijke account, zijn deze cookies nodig om uw identiteit veilig te verifiëren voordat we u toegang verlenen tot uw persoonlijke informatie. Als u deze cookies weigert, zullen bepaalde delen van de website niet werken of niet optimaal werken.

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken, het bezoek voor de bezoeker aangenamer maken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Dit zijn bijvoorbeeld de cookies die uw voorkeur onthouden, of bijhouden of u al hebt deelgenomen aan een enquête, zodat we dezelfde enquête niet keer op keer presenteren.

Prestatiecookies
We gebruiken prestatiecookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken, met als doel de inhoud van onze websites te verbeteren, deze meer aan de verwachtingen van onze bezoekers aan te passen en het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Er is bijvoorbeeld een cookie die ons helpt het aantal unieke bezoekers te tellen en een cookie die bijhoudt welke pagina's het meest populair zijn.

Cookies van derden
De KREATOS-website werkt met advertentiecookies. Tijdens uw bezoek aan de website wordt uw surfgedrag en uw demografische en profielgegevens anoniem verwerkt in een advertentiecookie. Adverteerders op de website kunnen ook advertentiecookies installeren. De informatie die we verzamelen uit deze advertentiecookies wordt gebruikt om de effectiviteit van de advertenties te meten en de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses.

Ingebouwde inhoud
Om onze marketing- en andere mediactiviteiten te ondersteunen, verwijst de KREATOS-site soms via een klikbare link naar andere sites. Bij een bezoek aan deze externe sites kunnen ook cookies worden aangemaakt. Voor meer informatie over het aanmaken van cookies op dergelijke sites, raadt KREATOS aan om de privacyverklaringen van deze websites te raadplegen.

Beheer van cookies
U kunt de installatie van cookies weigeren via de instellingen van uw browser. De methode voor het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers vindt u op de volgende website: https://www.aboutcookies.org/ U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen.

Websites van derden
Deze website kan links of banners bevatten die wijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via dergelijke links met deze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derde partijen uw persoonlijke gegevens op een betrouwbare of veilige manier behandelen. We raden daarom aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Wijziging privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. We raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Contact
Neem contact met ons op als u vragen heeft over deze privacyverklaring.

Kreatos

 

Privacy Policy

English

In this privacy statement we explain which personal data are collected and for what purposes they are used.

Data capture and processing

By using our online services, you register certain information with us, possibly including personal data. You can provide us with personal data both actively and passively. Active data provision concerns data that you enter yourself or, for example, send to us by e-mail. In addition, data can be stored automatically, sometimes without you being aware of it. In that case, it concerns passively provided data. In this privacy statement you will find exactly which actively and passively provided data are processed and for what purposes. All unnecessary data will be deleted. You can also request access, change or deletion of data yourself via the contact form on our website. To prevent misuse and/or fraud, we may ask you to identify yourself when you make such a request.

Email & newsletter

If you register for our newsletter service, we can inform you via a newsletter about our products, services and related matters. These emails that we send you contain a link that allows you to unsubscribe. Under no circumstances will the subscriber file be provided to third parties.

If you fill in a contact or registration form on our website, or send us an e-mail, the data you send us will be kept for as long as the nature of the form or the content of your e-mail requires for a complete answer and handling thereof.

Provision to third parties

We do not provide your data to third parties, unless this is necessary in the context of an agreement that you conclude with us or when this is required by law. In case of suspected fraud or misuse of our website, we may hand over personal data to the competent authorities.

Customer data

We store personal data that is necessary for the processing of your request. This includes your name and your address details. Your address details are linked to the specific communication. On simple request via email, you can view your data or have it deleted: use the contact form on our website for this purpose.

Services from Google, Bing, …

On our website we use certain services from Google, among others, which may require the use of cookies and other techniques - such as Google Analytics and Google Adwords - to keep track of how users use the website. The information obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google.

Google uses this information to keep track of how the website is used, to provide us with reports about the website and to provide advertisers with information about the effectiveness of their campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on Google’s behalf. We have no influence on this.

Click behaviour and visit data

We can keep track of general visitor data on our online services. In this context, the IP address of your computer, any username, the time of retrieval and the data sent by a visitor’s browser can be registered in particular and used for statistical analyses of visiting and clicking behaviour. We try to keep these data as anonymous as possible. This data is not provided to third parties.

Use of cookies

KREATOS uses cookies to make your browsing experience easier and more enjoyable and to better tailor the content of its websites to your needs and preferences. You can suppress the installation of cookies, but then some parts of our websites will not work or will not work optimally. If you continue to visit our websites without adjusting your cookie settings or clicking the “Agree” link, we assume that you accept the installation of cookies. Consult our cookie policy for more information about the use of cookies and the possibility to block cookies at any time.

What are Cookies?

Cookies are small pieces of information that the website sends to your browser so that your browser can be recognized (“session cookie”). Cookies also ensure that visitors to the website can be identified on repeated visits to the website (“permanent cookie”). The cookies are written to the visitor’s hard drive. Cookies can be placed by the server of the website you visit or by partners with whom this website collaborates. Cookies only read the information placed by the cookies themselves. The cookies do not have access to other information. A cookie usually contains the name of the server that placed the cookie, an expiration date and a unique number code. Cookies help to better tailor the website to the wishes and preferences of visitors. Cookies can also be used to make the content of a website or the advertising on a website more personal to visitors.

The KREATOS website uses the following cookies:

Necessary cookies

These cookies are essential for you to be able to visit our websites and to use certain parts of them. These cookies allow you, for example, to navigate between the different parts of the website or, for example, to fill in forms. Even if you wish to log in to one of the KREATOS websites with your personal account, these cookies are necessary to securely verify your identity before we grant you access to your personal information. If you refuse these cookies, certain parts of the website will not work or will not work optimally.

Functional cookies

The functional cookies are the cookies that facilitate the functioning of our websites, make it more pleasant for the visitor and ensure that you get a more personalized surfing experience. These are, for example, the cookies that remember your preference, or keep track of whether you have already been asked to participate in a survey so that we do not present the same survey over and over again.

Performance cookies

We use performance cookies to collect information on how visitors use our websites with the aim of improving the content of our websites, adapting it more to the expectations of our visitors and increasing the ease of use of our websites. For example, there is a cookie that helps us count the number of unique visitors and a cookie that keeps track of which pages are the most popular.

Third-party cookies

The KREATOS website works with advertising cookies. During your visit to the website, your surfing behaviour and your demographic and profile data are processed anonymously in an advertising cookie. Advertisers on the website can also install advertising cookies. The information we collect from these advertising cookies is used to measure the effectiveness of the advertising and to better tailor the advertising to your possible interests.

Embedded content

To support our marketing and other media activities, the KREATOS site sometimes points to other sites via a clickable link. Cookies may also be created when visiting these external sites. For more information about the creation of cookies on such sites, KREATOS recommends that you check the privacy policies of these websites.

Management of cookies

You can refuse the installation of cookies via your browser settings. You will find the method for refusing cookies for the most commonly used browsers on the following website: https://www.aboutcookies.org/

You can also delete the already installed cookies from your computer or mobile device at any time.

Third Party Websites

This website may contain links or banners pointing to the websites of third parties. This privacy statement does not apply to third party websites connected to this website through such links. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We therefore recommend that you read the privacy statement of these websites before using those websites.

Change Privacy Statement

We reserve the right to make changes to this statement. We therefore recommend that you consult this statement regularly so that you are aware of these changes.

Contact

Please contact us if you have any questions about this privacy policy.

Kreatos